KVALITET & MILJÖ

Kvalitetspolicy

I enlighet med vårt mål att med en effektiv logistikfunktion erbjuda teknisk textil i form av garn och fibertyg samt olje- och filtreringsprodukter till främst den nordiska marknaden strävar vi efter följande:

– att uppfatta intressenternas och speciellt våra kunders krav och förväntningar på ett riktigt sätt, samt tillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter.

– att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss.

– att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.

– att utveckla samarbetet med våra leverantörer.

Samtliga aktiviteter ska därför följa fastlagda riktlinjer. Dessutom ska rutiner och systemets effektivitet årligen följas upp.

Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel och säkra leveranser genom ständiga ålägganden på förbättringar, som ska formuleras, göras kända för våra anställda och övriga relevanta intressenter.

Anders Persson,
VD
CORDGARN AB

Miljöpolicy

Cordgarn AB:s målsättning är att uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett miljöinriktat företag.

I enlighet med de nationella miljömålen är vårt mål att erbjuda teknisk textil i form av garn och fibertyg samt olje- och filtreringsprodukter till främst den nordiska marknaden.

Vi håller oss uppdaterade med gällande lagar och förordningar, dessa betraktas som en miniminivå att efterleva. Vi håller oss också informerade om såväl andra krav som framsteg inom forskning och utveckling inom vårt verksamhetsområde.

Vi ska föra en dialog med våra kunder, leverantörer och myndigheter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden.

I hela vår verksamhet skall vi åta att skydda miljön inkl. förebyggande av föroreningar, samt att minska miljöpåverkan genom att minska utsläpp till luft genom att på ett effektivt sätt använda våra resurser.

Med vårt miljöarbete åtar vi oss att arbeta efter fastlagda riktlinjer med ständiga förbättringar i vårt ledningssystem, som ska formuleras, följas upp och göras kända för relevanta intressenter.

Vi ska också eftersträva en god arbetsmiljö i samtliga våra lokaler.

Anders Persson,
VD
CORDGARN AB

ISO 9001

TELEFON

0320-740 10

TELEFON

0320-740 10